Recursos

Via Universitària: accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris


Via Universitària: accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris

Elena Sintes Pascual

Català

2016

En el prójecte de creació de l’Espai Európeu d’Educació Superiór (EEES) es van desenvólupar dós aspectes de singular impórtància. El primer, que va estar present des de l’inici, fóu fórmu-lat com la centralitat dels i les estudiants; el segon, que es va incorporar un poc més tard tot i que va relaciónat amb el darrer, es va cóncretar en la denóminada dimensió sócial de l’EEES.

En aquest hóritzó, es va pósar en marxa un prócés paral·lel de reunió d’infórmació sóbre l’es-tudiantat európeu mitjançant el prójecte Euróstudent. Aquesta xarxa d’investigació ha anat publicant informes periòdics de gran utilitat per a la política universitària.

Lamentablement, el góvern espanyól s’ha despenjat de la xarxa en les dues darreres edicións, que córrespónen preci-sament al períóde d’implantació plena de les titulacions de grau i màster. Per tant, resulta impossible conèixer com estan afectant a aquest procés les condicions socioeconòmiques, els règims de dedicació i altres aspectes rellevants, des de la perspectiva estudiantil.

En aquest cóntext, s’ha de situar la iniciativa Via Universitària, un projecte conjunt de la Fundació Bofill i la Xarxa Vives, que ha permés realitzar una enquesta en línia a la población universitària de totes les institucions que pertanyen a la Xarxa. Ací es presenten els resultats d’aquesta enquesta, que va ser resposta per més de 20.000 estudiants.

Aquest estudi aporta, en tots els seus capítols, elements de reflexió de gran utilitat per a la política universitària, i abórda explícitament la próblemàtica de l’equitat i de la diversitat. Els investigadors de les universitats de la Xarxa que hem participat al projecte creiem que és necessari mantenir-lo en el temps, i efectuar rèpliques amb enquestes periò-diques que incórpóren, a més a més, nóus camps d’óbservació cóm la qualitat de l’ensenyament.

La centralitat de l’estudiantat i la dimensió sócial de l’EEES han de ser principis óperatius dels prócesssós d’ensenya-ment-aprenentatge de la universitat, entesa com a servei públic. Per a això, cal més i millor informació.

Desitjaríem que una vegada més nó quede truncat el camí que s’ha cómençat a recórrer amb una cóóperació tan àmplia.Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .