Recursos

Factores asociados al abandono universitario


Factores asociados al abandono universitario

Constante-Amores, Florenciano Martínez, Navarro Asencio i Fernández-Mellizo

Espanyol

2020

Un dels grans problemes del sistema educatiu espanyol és l'alt percentatge d'estudiants que abandonen l'educació superior. Conèixer quins factors incideixen en l'abandonament, així com el perfil de l'alumnat que abandona, pot ser útil per reduir aquesta problemàtica. Aquest article té com a objectiu analitzar els factors d'entrada associats a l'abandonament universitari a la Universitat Complutense de Madrid. La població de l'estudi correspon a l'alumnat que va formalitzar la matrícula al primer any de grau del curs acadèmic 2017/18, conformat per un total de 12035 estudiants les dades han estat proporcionades per l'Observatori de l'Estudiant d'aquesta universitat. En l'anàlisi s'apliquen les tècniques de regressió logística multinivell i arbres de decisió. Les variables independents són de diferent naturalesa (demogràfiques, socioeconòmiques i acadèmiques) i sumen un total de 14. Dins del conjunt de predictors significatius (un total de 9), la dedicació de l'estudiant és la variable que més impacte té en l'abandó: els estudiants amb dedicació a temps parcial abandonen en major mesura que els de temps complet. A més, les variables que discriminen i diferencien entre els estudiants que abandonen i romanen a la universitat són: dedicació de l'estudiant, edat, nota d'accés a la Universitat i àrea de coneixement. El perfil de l'alumnat que abandona és el d'un estudiant a temps parcial, d'edat avançada, amb baixa nota d'accés a la Universitat i de les següents àrees de coneixement: Ciències, Arts i Humanitats, Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques. La principal conclusió de l'estudi és la rellevància de les variables prèvies a l'entrada de la universitat en l'abandonament universitari. Per això, a l'hora de reduir aquesta problemàtica és fonamental el desenvolupament d'un enfocament preventiu i diagnòstic.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .