Recursos

Via Universitària III (2020-2022): L’estudiantat universitari implicat en la governança


Via Universitària III (2020-2022): L’estudiantat universitari implicat en la governança

Xarxa Vives

Català

2022

De febrer a març de 2021 es va dur a terme la tercera edició de l’estudi per enquesta Via Universitària, liderada per la Xarxa Vives d’Universitats i que compta amb la direcció tècnica d’AQU Catalunya. Aquesta enquesta triennal recull diferents aspectes i valoracions relacionades amb la vida estudiantil, entre els quals trobem el grau de participació en rols de representació estudiantil com són els òrgans de govern formal i les assemblees d’estudiants. Aquesta participació ocupa un paper important en el funcionament del sistema universitari, ja sigui en la representació i la integració de la resta d’estudiants, com en la incidència en la governança. Tenint en compte que aquestes funcions s’exerceixen de manera voluntària, es fa necessari ressaltar la tasca d’aquest col·lectiu així com analitzar-ne les característiques i evolucions.

Cal parar especial atenció al fet que el context de pandèmia provocat per la COVID-19 i les dificultats que ha comportat en el sí del funcionament del sistema pot haver dificultat tant la integració com la participació de la vida universitària, per la qual cosa el present informe i llurs objectius tenen encara més importància respecte de l’edició anterior, elaborada durant l’abril de 2019 (amb dades del primer trimestre de 2018).

En aquesta edició, no obstant això, s’ha optat per diferenciar els estudiants que cursen graus en universitats presencials dels que ho fan en universitats a distància, amb l’objectiu de delimitar en la major mesura possible els diferents col·lectius.

Aquest informe presenta, en primer lloc, una caracterització general dels estudiants segons el tipus d’universitat a la qual estan matriculats. Posteriorment, es mostren les diferències i evolucions dels perfils d’estudiants segons si realitzen rols de representació o no. La mateixa aproximació es realitza en el tercer i últim apartat, en relació als estudiants en universitats a distància.

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .