Recursos

Article La garantia social: un recurs de lluita contra l'exclusió social


La garantia social: un recurs de lluita contra l'exclusió social

Garcia, Mercè; Figuera, Pilar

Català

2000

S'ha repetit en innombrables ocasions que en el darrer quart de segle hem passat de situacions de promoció económica i mobilitat ascendent en el mercat de treball a una época d'involudó, crisi i fluctuacions, acompanyada i produida per grans canvis tecnológics. Però malgrat aquesta revolució, i encara que fins fa poc més d'una década I'estratificació deis Ilocs de treball es corresponia amb un nivell de formació determinat, les persones que no obtenien la certificació del nivell d'estudis obligatoris no eren titllades de fracassades escolars, perquè accedien al mercat laboral en ocupacions de poca qualificació, i iniciaven així un projecte de vida basat en I'estabilitat de la feina.

TPAR502109UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .